Over CWRnl

Methodiek

Gewasdomein

CWRnl richt zich op de economisch meest belangrijke gewassen voor land- en tuinbouw. Voor de belangrijke gewassen op wereldschaal is de ‘primaire gewassen lijst’ van de
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties gevolgd. Deze lijst is vervolgens aangevuld met gewassen van nationaal economisch belang, waarvoor areaal gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gecombineerd met opbrengst gegevens van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). De resulterende lijst is aangevuld met de ontbrekende gewassen of taxa die op de Annex 1 van de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) of op de Europese of Nederlandse rassenlijsten voorkomen. Door de focus op land- en tuinbouwgewassen bevat de inventarisatie geen soorten die voor andere domeinen belangrijk kunnen zijn, zoals de bosbouw, sierteelt en medicinale gewassen.

CWR inventarisatie

Op basis van de botanische genusnaam van een gewas is met behulp van de NDFF Verspreidingsatlas (data 14-10-2014) geïnventariseerd welke taxa van het betreffende genus in Nederland voorkomen. Daarbij zijn synoniemen, niet-geaccepteerde namen en combinaties van taxa, zoals vermeld op de Verspreidingsatlas, vermeden. Relevante informatie, zoals gegevens over indigeniteit, voorkomen en Rode Lijst status, zijn van de Verspreidingsatlas overgenomen. In het geval van ontbrekende informatie is gebruik gemaakt van het Nederlands Soortenregister, de website Wilde Planten in Nederland en België en Heukels’ Flora van Nederland. In totaal werden 453 CWR geïdentificeerd, waarvan 214 zijn beschreven als oorspronkelijk inheems of ingevoerd/ingeburgerd voor 1900. Deze 214 taxa, waarvan 53 met een Rode Lijst status, zijn opgenomen in CWRnl. Aan deze eerste inventarisatie zijn in latere jaren nog soorten toegevoegd en is de informatie over de soorten geactualiseerd.

Gewasverwantschap

Voor informatie over gewasverwantschap is gebruik gemaakt van de ‘Harlan and de Wet Crop Wild Relative Inventory’ van de Global Crop Diversity Trust. Voor een groot aantal gewassen wordt door deze Inventory weergegeven welke soorten in welke mate kruisbaar zijn met het betreffende gewas. Soorten worden daarbij geclassificeerd volgens het zogenaamde ‘gene pool’ concept, waarbij de goed kruisbare soorten zijn ingedeeld in de primaire, de minder goed kruisbare in de secundaire en de moeilijk kruisbare in de tertiaire gene pool. De gewasverwantschap voor soorten waarvoor geen gene pool informatie kon worden achterhaald is op CWRnl aangeduid met ‘zelfde genus’. Omdat kruisbaarheid niet beperkt hoeft te zijn tot soorten die tot hetzelfde genus behoren, is de Harlan and de Wet Crop Wild Relative Inventory ook gebruikt om CWR van andere genera op te sporen, die vervolgens in de inventarisatie zijn opgenomen.

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Om in een conserveringsprogramma te kunnen anticiperen op de mogelijke achteruitgang van een soort als gevolg van klimaatverandering is de verwachte verspreiding van CWR in Europa en in Nederland in kaart gebracht. Daarvoor is een methode gebruikt die bekend staat onder de Engelse naam ‘niche modelling’, ook wel aangeduid met ‘species distribution modelling’. Door middel van computermodellen wordt gezocht naar verbanden tussen de aanwezigheid van een soort op een bepaalde geografische locatie en de milieu parameters van de vindplaatsen, zoals bodemtype en klimatologische omstandigheden als temperatuur en neerslag. Op basis van deze verbanden worden voorspellingen gemaakt over de geschiktheid van locaties als groeiplaats voor een soort over een groter gebied. Vervolgens worden op basis van scenario’s voor klimaatverandering, zoals verwachte veranderingen in temperatuur en neerslag, tevens voorspellingen gedaan over de toekomstige geschiktheid van locaties. Door het vergelijken van de voorspellingen over huidige en toekomstige geschiktheid kunnen verwachte veranderingen in het verspreidingsgebied van een soort in kaart worden gebracht. De verspreidingskaarten die op CWRnl worden getoond, laten de verwachte veranderingen voor het jaar 2070 zien op basis van een optimistisch en een pessimistisch scenario voor klimaatverandering. Deze scenario’s gaan uit van een verschillend verloop van de uitstoot van broeikasgassen in de komende decennia. De verspreidingskaarten die op CWRnl worden getoond zijn volledig gebaseerd op de verwachte geschiktheid van locaties wat betreft klimatologische omstandigheden, en houden dus geen rekening met de migratiemogelijkheden van soorten en andere factoren die de aanwezigheid van een soort op een locatie beïnvloeden. Daarnaast zijn de voorspellingen afhankelijk van de kwaliteit van de bemonstering, waardoor een soort in een deel van het voorspelde verspreidingsgebied (bijvoorbeeld Oost Europa) kan ontbreken bij gebrek aan goed gedocumenteerde vindplaatsen uit de betreffende regio.

Achtergrond informatie

  Verantwoording

  CWRnl is een initiatief van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  WUR-icon.gif

  Contacten

  • Dr. R. van Treuren

       Telefoon 0317 480916

       Email robbert.vantreuren@wur.nl

  • Dr. R. Lievers

       Telefoon 0317 487748

       Email rik.lievers@wur.nl   

  • Dr. Ir. TJL van Hintum

       Telefoon 0317 480913

       Email theo.vanhintum@wur.nl

  Home: CWRnl.nl